Szukany produkt
 

Regulamin dla zamówień złożonych przed 25 grudniem 2014 rok

§1.
Dane rejestrowe

Sklep internetowy działający pod adresem ksiegarnia.dom.pl prowadzony jest przez:
IMO Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa.
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN wpłacony w całości. Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000402853, REGON 145916212, NIP: 7010327686

§2.
Zamówienia

 • Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ceny towarów powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach sklepu i wyrażone w złotych polskich.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 • Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia produktu, którego czas realizacji może się wydłużyć, Serwis niezwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie realizacji.

§3.
Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 • Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres sklep@dom.pl lub listownie na adres: IMO Sp. z o.o. - Magazyn Główny, ul. Kokanin 84B, 62-817 Żelazków.
 • W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy odbiera towar od Klienta na własny koszt (klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany, klient zostanie poinformowany o terminie odbioru przesyłki). Do odesłanego produktu należy dołączyć pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.
 • W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.
 • Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku zwrotów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 • Po otrzymaniu przesyłki przez sklep i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§4.
Dane osobowe

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby sklepu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§5.
Kwestie nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

§6.
Właściwość sądu

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.