Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
ochrona warzyw przed chwastami
ochrona warzyw przed chwastami
Wysokie i dobrej jakości plony

 

Autor: Adam Dobrzański
Tytuł: ochrona warzyw przed chwastami
Rok wydania: 1999
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 199
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-09-01623-9
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

Jednym z warunków uzyskiwania wysokich i dobrej jakości plonów roślin warzywnych jest umożliwienie im wzrostu w środowisku wolnym od chwastów.

Chwasty towarzyszą roślinom uprawnym w każdych warunkach. Nie są znane przypadki uprawiania z powodzeniem jakiegokolwiek gatunku warzyw bez odchwaszczania. Właściwie niemal cała historia rolnictwa, od zarania dziejów, związana jest z ochroną przed chwastami.

Prawie wszystkie zabiegi agrotechniczne prowadzone na polu służą między innymi zwalczaniu chwastów. Suma strat spowodowanych zachwaszczeniem na ogół przekracza straty wywołane przez choroby i szkodniki. Czasami, przy niewielkim nasileniu chorób czy szkodników, można zrezygnować z ich zwalczania. W wypadku chwastów taka sytuacja zdarza się niezmiernie rzadko. Dlatego zwalczanie chwastów jest obecnie uznawane za główny zabieg ochrony roślin, a herbicydy stanowią podstawową grupę pestycydów. Często ponad 50% zużytych środków ochrony roślin to herbicydy. Nie można jednak zaniedbywać innych sposobów niszczenia chwastów. Zaleca się jako najbardziej racjonalne integrowanie metod ochrony warzyw. Oznacza to stosowanie zabiegów profilaktycznych, agrotechnicznych i chemicznych w taki sposób, aby osiągnąć największą skuteczność ochrony i jednocześnie ograniczyć ujemny wpływ na środowisko. Dotyczy to również zwalczania chwastów. W warzywach uprawianych na małych powierzchniach (działki, ogródki przydomowe) chwasty zwalczane są na ogół ręcznie i mechanicznie. W towarowej produkcji jednak konieczne jest integrowanie metod zwalczania chwastów. Polega ono na stosowaniu odpowiednich herbicydów oraz właściwej agrotechniki, przy czym funkcję podstawową, obecnie i jeszcze zapewne długo, będą pełnić herbicydy. Bez stosowania herbicydów nakłady pracy ręcznej na odchwaszczanie plantacji roślin warzywnych sięgają kilkuset robotnikogodzin na hektar, nawet na polach bardzo dobrze przygotowanych do siewu czy sadzenia.

Pielenie jest zaliczane do najuciążliwszych prac w rolnictwie; wykonuje się je często na kolanach, w deszczu, chłodzie lub skwarze, coraz częściej dostrzega się także niekorzystny wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego. Dzięki możliwości zastąpienia, przynajmniej częściowo, pracy ręcznej herbicydami zostały one uznane za jedno z największych osiągnięć nauki wprowadzonych do rolnictwa.

Zwolennicy rolnictwa ekologicznego proponują, aby w uprawie warzyw nie używać nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (z herbicydami włącznie). W gospodarstwach ekologicznych można spróbować obejść się bez herbicydów. Przecież na szerszą skalę zaczęto stosować herbicydy dopiero od końca lat pięćdziesiątych, a przez całe wieki zwalczano chwasty metodami tradycyjnymi. Oczywiście, warzywa pochodzące z takich gospodarstw muszą być droższe, bo ich wyprodukowanie jest bardziej pracochłonne, ale niekoniecznie muszą być zdrowsze od warzyw uprawianych w gospodarstwach racjonalnie stosujących nawożenie mineralne i chemiczną ochronę roślin. Trudno odmówić słuszności dążeniom do ograniczenia chemizacji środowiska. Dlatego podejmowane są badania nad innymi, niechemicznymi metodami zwalczania chwastów. Nowe możliwości, jakie stwarza współczesna nauka, być może pozwolą jeśli nie na całkowite zrezygnowanie ze stosowania herbicydów, to przynajmniej na zmniejszenie ich zużycia. Herbicydy mają znaczenie głównie na plantacjach, gdyż wykonanie w odpowiednim terminie ręcznych i mechanicznych zabiegów odchwaszczających napotyka poważne trudności.

Nauką zajmującą się chwastami i metodami ich zwalczania jest herbologia, stanowiąca jeden z działów ochrony roślin. Nauka ta obejmuje między innymi: biologię i ekologię chwastów, ich rolę w agrocenozie, sposoby regulacji występowania i zwalczania chwastów, czynniki warunkujące selektywność herbicydów, tolerancję i wrażliwość roślin na ich działanie fitotoksyczne, praktyczne aspekty stosowania herbicydów z uwzględnieniem ich wpływu na technologię produkcji i na środowisko.

Zaznajomienie producenta warzyw z zasadami ich ochrony przed chwastami jest celem tej książki. Zwrócono w niej uwagę głównie na właściwe stosowanie herbicydów, ale chemiczne zwalczanie chwastów nie może być rozpatrywane w oderwaniu od całej agrotechniki, omówiono więc także niektóre zabiegi mechaniczne (dające w określonych warunkach lepsze wyniki niż stosowanie herbicydów).

Praktyczne zalecenia oparto przede wszystkim na wynikach badań Instytutu Warzywnictwa, na których podstawie herbicydy zostały zarejestrowane oraz dopuszczone do stosowania i obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wypadku gatunków uprawianych u nas na małą skalę, dla których nie ma jeszcze oficjalnych zaleceń, wspomniano o możliwościach ich odchwaszczania, opierając się na zaleceniach stosowanych za granicą.

Należy jednak podkreślić, że wszystkie herbicydy, podobnie jak inne środki ochrony roślin, muszą być stosowane zgodnie z obowiązującym zakresem rejestracji, dlatego konieczne jest korzystanie nie tylko z zaleceń podanych w tej książce, ale także z aktualnych, opracowywanych przez Instytut Warzywnictwa czy Instytut Ochrony Roślin programów ochrony roślin warzywnych.

O jakości warzyw świadczy udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Bierze się przy tym pod uwagę różne cechy: kształt i wielkość cebul czy korzeni, wybarwienie owoców, zgodność produktu z normami. Można przyjąć, że żadna metoda zwalczania chwastów nie powinna wpływać ujemnie na te cechy. Nie zawsze jednak tak jest.

Mechaniczne ugniatanie roli w pobliżu rzędów warzyw korzeniowych może powodować zniekształcenie korzeni. Opóźnienie terminu siewu cebuli, w celu jak najlepszego zniszczenia chwastów zabiegami mechanicznymi przed siewem, spowoduje wzrost udziału w plonie cebul z grubą szyjką, źle się przechowujących. To tylko przykłady. Również herbicydy mogą wpływać na jakość warzyw, szczególnie gdy są użyte niewłaściwie. Większość obecnie stosowanych herbicydów to przecież substancje działające systemicznie, wpływające na wiele różnych procesów zachodzących we wszystkich roślinach, nie tylko w chwastach. Zawyżanie dawek może powodować zahamowanie wzrostu roślin uprawnych i pogorszenie jakości plonu. Nadmierne przerzedzenie wschodów przez niewłaściwie dobrane lub użyte herbicydy w uprawie buraka ćwikłowego, chociaż może nie spowodować obniżenia plonu, to jednak przyczyni się do zwiększenia udziału korzeni o zbyt dużej średnicy, np. powyżej 10 cm, o małej wartości handlowej.

W Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach prowadzono szereg badań nad wpływem wielu zalecanych herbicydów na zawartość w warzywach cukrów, karotenoidów, witaminy C i innych składników. W żadnym wypadku nie wykazano ich negatywnego wpływu na wartość odżywczą warzyw.

Nagromadzanie się w warzywach nadmiernej ilości azotanów jest szkodliwe dla człowieka. Na zawartość azotanów wpływa wiele czynników agrotechnicznych, głównie nawożenie. Szczególną uwagę trzeba zwracać na zawartość azotanów w korzeniach marchwi używanej jako surowiec do produkcji odżywek dla dzieci. Stwierdzono, że herbicydy zalecane w uprawie marchwi (np. linuron) nie powodowały niekorzystnych zmian w zawartości azotanów. Roślina uprawna rosnąca w towarzystwie chwastów dzieli się z nimi składnikami pokarmowymi, a więc można by się spodziewać, że zniszczenie chwastów zabiegami mechanicznymi czy chemicznymi poprawi stan odżywienia roślin, a tym samym spowoduje wzrost zawartości związków azotu w roślinach. Na przykład w szpinaku, który z reguły zawiera dużą ilość azotanów, stwierdzono wzrost zawartości azotu nawet o około 50%, gdy pielenie wykonano tuż po pojawieniu się chwastów w porównaniu ze szpinakiem odchwaszczanym z około 3-tygodniowym opóźnieniem. Dlatego im staranniej jest prowadzone odchwaszczanie, tym większą uwagę należy zwracać na prawidłowe nawożenie, oparte na analizie gleby i roślin.

 

Data dodania produktu: 18 padziernik 2006.