Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
maszyny i urządzenia do obróbki drewna
maszyny i urządzenia do obróbki drewna
Piły, pilarki, strugarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, przekrawarki i suszarki do drewna

 

Autor: Jerzy Bajkowski
Tytuł: maszyny i urządzenia do obróbki drewna
Rok wydania: 1997
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 283
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-02-06591-9
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

W książce omówiono obrabiarki i narzędzia skrawające do drewna oraz suszarki i urządzenia do hydrotermicznej obróbki drewna. Są w nim przedstawione także zagadnienia dotyczące mechanizacji i automatyzacji obróbki elementów meblowych i innych.

Klasyfikacja obrabiarek do drewna
Obrabiarkami do drewna nazywamy te spośród maszyn produkcyjnych, stanowiących wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego, które pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Narzędzia tnące obrabiarek są napędzane za pomocą silnika (zwykle elektrycznego). W polskiej normie PN-63/D-54000 podzielono obrabiarki do drewna na dwa działy:
• DC - obrabiarki stałe;
• DB - obrabiarki przenośne.

Obrabiarki stałe to maszyny, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.
Obrabiarki przenośne w czasie pracy są trzymane w rękach obsługi.
Obrabiarki stałe dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Szczegółowe zasady podziału obrabiarek stałych są podane w normie PN-66/D-54015. Według postanowień tej normy każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu. Wynika z tego, że dowolny typ obrabiarki jest oznaczony symbolem składającym się z pięciu liter alfabetu. Przykładowo pilarka taśmowa stolarska z wychylnym stołem jest typem obrabiarki o symbolu DCI SB, w którym poszczególne litery oznaczają: D - branżę - przemysł drzewny; C - dział - obrabiarka stała; P – grupę - pilarka o postępowym ruchu piły; S - podgrupę - pilarka taśmowa stolarska; B - typ - z wychylnym stołem.

Podstawę podziału obrabiarek stałych na grupy stanowi głównie sposób obróbki, jaka może być wykonana za pomocą danej maszyny. Tak więc obrabiarki do obróbki piłowaniem nazywa się ogólnie pilarkami, obróbki struganiem - strugarkami, do obróbki wierceniem - wiertarkami itp.

Rozróżnia się następujące grupy obrabiarek stałych:
DCP - pilarki o postępowym ruchu piły;
DCK - pilarki o obrotowym ruchu piły;
DCH - strugarki;
DCF - frezarki;
DCG - wzorcarki;
DCW - wiertarki;
DCL - wiertarko-frezarki;
DCD - dłutarki;
DCT - tokarki i obtaczarki;
DCS  - szlifierki;
DCR - skrawarki;
DCN - przekrawarki, rozkrawarki i wykrawarki;
DCX - obrabiarki kombinowane i uniwersalne;
DCY - obrabiarki złożone;
DCZ - obrabiarki zespolone.

Dalsza klasyfikacja obrabiarek stałych na podgrupy jest dokonywana na podstawie niejednakowych dla każdej grupy kryteriów. Są nimi zazwyczaj:
• kształt zespołu roboczego lub narzędzia;
• zastosowanie obrabiarki;
• liczba obrabianych stron elementu;
• położenie zespołu roboczego;
• kinematyka ruchu narzędzia;
• zakres obróbki.

Grupę pilarek o postępowym ruchu piły dzieli się na podgrupy na podstawie kształtu zespołu roboczego lub narzędzia. Rozróżnia się następujące główne ich podgrupy:
pilarki ramowe (traki) pionowe;
pilarki taśmowe (taśmówki) do kłód;
pilarki taśmowe (taśmówki) do wyrzynków;
pilarki taśmowe (taśmówki) rozdzielcze;
pilarki taśmowe (taśmówki) stolarskie.

Pilarki o obrotowym ruchu piły dzieli się na podgrupy, przyjmując za podstawę podziału zastosowanie pilarki; rozróżnia się:
pilarki tarczowe (tarczówki) do kłód;
pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy wzdłużne;
pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy poprzeczne;
pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy poprzeczno-wzdłużne (stolarskie);
pilarki tarczowe (tarczówki) rozdzielcze;
pilarki tarczowe (tarczówki) do płyt.

Grupę strugarek dzieli się na podgrupy, przyjmując za kryterium liczbę obrabianych stron elementu. Poniżej podano przykładowe podgrupy strugarek:
• strugarki jednostronne;
• strugarki dwustronne;
• strugarki trzystronne;
• strugarki czterostronne.

Podstawę podziału grupy frezarek na podgrupy stanowi położenie zespołu roboczego (wrzeciona) oraz zastosowanie obrabiarki. Rozróżnia się poniższe główne podgrupy frezarek:
• frezarki dolnowrzecionowe;
• frezarki górnowrzecionowe;
• frezarki ze stołem obrotowym;
• frezarki br zegarki;
• frezarki wczepi arki.

Ze względu na zakres obróbki grupę wzorcarek można podzielić na następujące główne podgrupy:
• wzorcarki bryłowe poprzeczne;
• wzorcarki bryłowe wzdłużne;
• wzorcarki płaskorzeźbowe.

Podobnie jak w strugarkach, w grupie wiertarek można wyodrębnić - w zależności od liczby obrabianych stron elementu - następujące zasadnicze podgrupy:
wiertarki jednostronne;
wiertarki dwustronne;
wiertarki trzystronne;
wiertarki czterostronne;
wiertarki pięcio- i sześciostronne.

Szczegółowy podział wiertarek na podgrupy uwzględnia także liczbę wrzecion wiertarskich. W grupie wiertarko-frezarek przyjmuje się tę samą, jak dla wiertarek, podstawę podziału na podgrupy. Rozróżniamy zatem:
• wiertarko-frezarki jednostronne;
• wiertarko-frezarki dwustronne.

Kinematyka narzędzia stanowi podstawę podziału dłutarek. Rozróżniamy następujące ich podgrupy:
• dłutarki o postępowym prostoliniowym ruchu dłuta;
• dłutarki o postępowo-zwrotnym ruchu dłuta;
• dłutarki o oscylacyjnym ruchu dłuta;
• dłutarki kombinowane.

W grupie tokarek i obtaczarek szersze zastosowanie mają tylko trzy podgrupy:
• tokarki zwykłe;
• tokarki kopiarki;
• obtaczarki do drążków.

Ze względu na kształt zespołu roboczego szlifierki dzieli się na poniższe podgrupy:
szlifierki taśmowe;
szlifierki tarczowe;
szlifierki wałkowe;
szlifierki walcowe;
szlifierki bębnowe;
szlifierki szczotkowe;
szlifierki kombinowane.

Grupę skrawarek dzieli się na trzy zasadnicze podgrupy:
• skrawarki płaskie do oklein;
• skrawarki obwodowe;
• skrawarki wiórkarki.

Grupę DCN dzieli się na pięć podgrup, z których szersze zastosowanie mają tylko trzy:
• przekrawarki o nożach prostych;
• rozkrawarki;
• wykrawarki.

Pozostałe trzy grupy (DCX - obrabiarki kombinowane i uniwersalne, DCY - obrabiarki złożone i DCZ - obrabiarki zespolone) obejmują obrabiarki nie należące do tzw. obrabiarek prostych, tj. takich, które pracują jednym narzędziem lub jednocześnie zespołem narzędzi jednakowego rodzaju (patrz rozdz. 19).

W praktyce przemysłowej spotyka się bardzo dużo typów obrabiarek wchodzących w skład określonej podgrupy. Obrabiarki te różnią się między sobą szczegółami konstrukcyjnymi. Przy podziale obrabiarek na typy uwzględnia się głównie takie kryteria, jak:
• liczba wrzecion;
• rodzaj posuwu;
• wychylność stołu lub wrzeciona;
• przesuwalnosć stołu lub wrzeciona.

 

Data dodania produktu: 14 grudzie 2006.