Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
kolektory słoneczne energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle
kolektory słoneczne energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle
Rozpatrzono wiele wariantów budowy i zastosowań kolektorów słonecznych

 

Autor: Grzegorz Wiśniewski, Stanisław Gołębiowski, Marian Gryciuk, Krystian Kurowski, Aneta Więcka
Tytuł: kolektory słoneczne energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 165x235 mm
Ilość stron: 202
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-926815-3-3
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy MEDIUM
 
  • Opis
  • Spis treści
 

KOLEKTORY SŁONECZNE ENERGIA SŁONECZNA W MIESZKALNICTWIE, HOTELARSTWIE I DROBNYM PRZEMYŚLE

Mgr inż. Grzegorz Wiśniewski - dyrektor Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej i Prezes Zarządu EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, współautor „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" (2000) oraz projektu ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (2003). W latach 2000-2004 doradca, a potem przewodniczący Zespołu Rady Doradców Ministra Środowiska ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Jest ekspertem Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu (DG TREN) w obszarze „zrównoważone systemy energetyczne na szczeblu lokalnym i regionalnym" (inicjatywa managEnergy) oraz Dyrektoriatu ds. Badań (DG Research) w obszarze Programu Badań i Rozwoju UE „zrównoważone systemy energetyczne", członkiem Rady Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Rady Naukowej CLN Instytutu Badawczego Paliw i Energii Odnawialnej. Autor 5 publikacji książkowych nt. energetyki odnawialnej i ponad 100 artykułów i referatów naukowych z obszaru energetyka słoneczna i bioenergia oraz integracja technologii energetyki odnawialnej z systemem energetycznym.

Dr inż. Stanisław Gołębiowski - adiunkt w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, kierownik Laboratorium Badawczego Kolektorów Słonecznych (LBKS), posiadającego akredytację w Polskim Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium jest partnerem międzynarodowego stowarzyszenia „Solar Keymark", skupiającego akredytowane laboratoria do badań kolektorów słonecznych z państw Unii Europejskiej. Posiada uprawnienia audytora systemu zapewnienia jakości oraz audytora systemu zarządzania środowiskiem. Jest członkiem Komitetu Technicznego Nr 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zajmującego się m.in. opracowywaniem norm dotyczących energetyki słonecznej. Autor i współautor 7 książek, ponad 80 artykułów i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Brał udział w kilkunastu oświatowych programach telewizyjnych i radiowych. Autor 9 patentów oraz ponad 120 sprawozdań w formie maszynopisów z prac badawczych i wdrożeniowych.

Dr Marian Gryciuk - specjalista w Instytucie Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (IEO EC BREC). Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Ponadto pracuje w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W IEO EC BREC specjalizuje się w zagadnieniach technicznych wykorzystania energii odnawialnej, w optymalizacji, projektowaniu i budowie kolektorów słonecznych. Zajmuje się też promocją zagadnień technicznych wykorzystania energii słonecznej.

Dr inż. Krystian Kurowski - adiunkt w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracuje w Laboratorium Badawczym Kolektorów Słonecznych (LBKS). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kolektorami powietrznymi oraz optymalizacji systemów wielkowymiarowych. Prowadzi badania dotyczące rozwoju energetyki słonecznej. Ukończył międzywydziałowe studium na Uniwersytecie w Stuttgarcie z zakresu energetyki odnawialnej. Audytor Energetyczny. Autor i współautor ponad 30 artykułów i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Mgr inż. Aneta Więcka - specjalista w EC BREC Instytucie Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO). Rzecznik innowacji, kierownik projektów UE z zakresu energetyki słonecznej i transferu technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ekspert w zakresie zagadnień dotyczących rynku energetyki słonecznej oraz zagadnień z zakresu innowacyjności. Współautor ekspertyz i analiz z zakresu energetyki słonecznej dla instytucji publicznych i prywatnych.

Energetyka słoneczna w Polsce wchodzi w nowy etap rozwoju. Pionierskie dla przemysłu energetyki słonecznej lata 90. zaowocowały powstaniem pierwszych firm produkujących kolektory słoneczne do podgrzewania wody i budową kilku tysięcy metrów kwadratowych powietrznych kolektorów słonecznych dla rolnictwa, ale nie udało się stworzyć ani rynku, ani liczącego się przemysłu w tym zakresie. Wydana w 1992 r., jedna z pierwszych i znanych publikacji z tego zakresu, książka pt. „Kolektory słoneczne - poradnik wykorzystania energii słonecznej", nagrodzona w 1993 r. przez ministra ds. budownictwa, w znacznej części, wobec braku rynku, przemysłu i sprawdzonych wyrobów, promowała budowę kolektorów słonecznych, głównie sposobem gospodarczym.

Wiadomo było, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przynosi wiele korzyści, takich jak: dywersyfikacja zasilania w nośniki energetyczne i polepszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochrona środowiska, dzięki zastępowaniu paliw kopalnych, oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Uwzględniając to, we wrześniu 2000 r., Rząd RP przyjął dokument „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Wyznaczono w nim ogólny cel ilościowy - 7,5% udziału energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej kraju w 2010 r. oraz odpowiednie cele cząstkowe, w tym zwiększenie w ciągu 10 lat powierzchni zainstalowanej w termicznych kolektorach słonecznych o 700 000 m2. Od kilku lat tempo wzrostu tego sektora jest wysokie i przekracza 20-30% rocznie, i choć łączna powierzchnia zainstalowana kolektorów słonecznych w kraju przekroczyła w końcu 2007 r. 230 000 m2, to wyznaczony w 2010 r. cel ilościowy wydaje się raczej trudny do osiągnięcia.

Rządowa strategia ułatwiła wsparcie dla inwestorów w termicznej energetyce słonecznej w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek z krajowych funduszy ekologicznych. Ale inwestorzy w energetyce słonecznej, w przeciwieństwie do rynków końcowych zielonej energii elektrycznej i biopaliw transportowych, nie korzystali ze wsparcia zielonych certyfikatów czy ulg podatkowych na etapie eksploatacji systemów słonecznych. Energetyka słoneczna w znacznym zakresie rozwija się siłami rynkowymi i naturalną potrzebą obywateli i gospodarstw domowych do uniezależniania się od ryzyka coraz to droższych paliw kopalnych oraz coraz większą dbałością instytucji publicznych o ochronę środowiska.

Obecnie, inaczej niż na początku lat 90., nie ma już problemu z nabyciem instalacji słonecznej i praktycznie każda poważna firma oferująca systemy grzewcze jest w stanie zainstalować kolektor słoneczny. Wejście Polski do UE otworzyło rynek zarówno dla krajowych eksporterów, jak i importerów, zaś systematyczny wzrost cen paliw i energii, szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego i oddawanie do użytku ponad 100 tys. nowych mieszkań rocznie sprzyjały bardziej niż w latach 90. rozwojowi energetyki słonecznej. Polska przejęła europejski system norm, jakości i certyfikacji kolektorów słonecznych. Obecnie aktywnie działa ponad czterdziestu producentów kolektorów słonecznych (krajowych i zagranicznych) i ponad tysiąc współpracujących z nimi firm instalatorskich, a roczne obroty na krajowym rynku energetyki słonecznej przekraczają 150 min zł.

Zadowoleniem napawa fakt, że wraz z rozwojem możliwości produkcji zielonego ciepła z kolektorów słonecznych, rozwinął się krajowy przemysł. Ponieważ w innych sektorach energetyki odnawialnej nie zawsze produkcja i montaż urządzeń nadążają za rynkiem energii, inwestorzy muszą ponosić większe koszty i zazwyczaj mają gorsze warunki dostawy. Nie wydaje się jednak, aby wyniki, jakie dotychczas osiągnął sektor energetyki słonecznej, były w pełni satysfakcjonujące. Pomimo postępu technologicznego i dobrych wyników sprzedaży, produkując ok. 175 TJ zielonego ciepła w ciągu roku, sektor energetyki słonecznej zapewnia jedynie 0,1% całej podaży energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, których udział w bilansie zużycia energii w Polsce przekroczył 7%. Istnieje zatem olbrzymi potencjał energetyki słonecznej do zagospodarowania przez krajowych inwestorów.

Pojawiają się nowe impulsy dla całej energetyki odnawialnej, w tym w szczególności dla energetyki słonecznej. Przełom lat 2007/2008 to początek szybkiego i niespotykanego dotychczas w Polsce wzrostu cen paliw i energii. W styczniu 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy pakiet klimatyczny i projekt nowej dyrektywy o promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych z nowym celem dla Polski - 15% udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii w 2020 r. W pakiecie tym, w odróżnieniu od poprzedniej dyrektywy, rozwój zielonej energii elektrycznej jest równoprawny z rozwojem zielonego ciepła. Przygotowując polską odpowiedź na nowe wyzwanie, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BRECIEO) ocenił, że w 2020 r. energetyka słoneczna powinna dostarczyć 16 000 TJ ciepła w systemach ogrzewania c.w.u. i systemach ogrzewania pomieszczeń (systemów typu „kombi"), przy utrzymaniu 33% średniorocznego tempa wzrostu i osiągnięciu wskaźnika powierzchni zainstalowanej kolektorów słonecznych na poziomie 0,4 m2 na głowę mieszkańca. Na koniec 2007 r. wskaźnik ten wynosił poniżej 0,01. Tak intensywny rozwój rynku powinien prowadzić zarówno do dalszego postępu technologicznego, jak i poprawy efektywności oraz obniżenia kosztów i poprawy konkurencyjności w całym sektorze.

Wprowadzanie coraz lepszych technologii energetyki słonecznej będzie szło w parze ze wzrostem zainteresowania osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego do korzystania z czystej, ale również tańszej energii z kolektorów słonecznych. Pełzający wzrost cen energii i paliw w latach 2000-2006, przechodzi właśnie w fazę szybkich wzrostów i epokę drogich konwencjonalnych nośników energii, a energetyka słoneczna staje się w okresie zawirowań cenowych sposobem na obniżenie rachunków za energię elektryczną i gaz.

Niniejsza książka ma być pomocna inwestorowi i potencjalnemu użytkownikowi w doborze elementów wyposażenia instalacji słonecznej, zakupie i jej montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Książka może być wykorzystywana także przez inżynierów, projektantów i instalatorów pracujących w przemyśle energetyki słonecznej oraz jako podręcznik uzupełniający na studiach inżynierskich na specjalnościach technika cieplna, odnawialne źródła energii i heliotechnika. Znajomość tej, ciągle jeszcze w Polsce nowej techniki, rozpoznanie własnych potrzeb energetycznych oraz możliwość wyboru dostawcy i typu kolektora umożliwią uniknięcie popełnienia często kosztownych i kłopotliwych błędów. Książka ma też szerszy charakter edukacyjny, a dzięki rozdziałowi poświęconemu budowie kolektorów słonecznych sposobem gospodarczym, może także być też wykorzystana jako pomoc dla szkół zawodowych kształcących techników instalatorów, mechaników i elektryków, a także przez majsterkowiczów i hobbystów zainteresowanych budową i wykonaniem kolektorów słonecznych.

W niniejszej pracy rozpatrzono wiele wariantów budowy i zastosowań kolektorów słonecznych. Poza najbardziej popularnymi kolektorami słonecznymi płaskimi i wchodzącymi na rynek kolektorami próżniowymi wykorzystywanymi nie tylko do podgrzewania wody w tradycyjnych domowych systemach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), ale i w systemach ogrzewania pomieszczeń (c.o.), omówiono także ich zastosowanie w przemyśle przetwórczym oraz zasady ich stosowania w instalacjach wielkowymiarowych, z długookresowym (sezonowym) magazynowaniem ciepła. Dość obszernie omówiono także zasadę budowy i wykorzystania powietrznych kolektorów słonecznych do dogrzewania pomieszczeń i do suszenia. Podano szereg praktycznych wskazówek dla inwestorów i użytkowników instalacji słonecznych, w tym zasady zakupu i oceny jakości urządzeń (badań i certyfikacji) oraz pełnej oceny ekonomicznej. Praca wzbogacona jest opisem przykładowych (modelowych) instalacji zamontowanych w latach 2004-2006.

Książka składa się z 10 rozdziałów.

W rozdziale 1 przedstawiono wyjściowe parametry meteorologiczne potrzebne do określenia potencjalnej energii użytecznej promieniowania słonecznego w przewidywanym miejscu lokalizacji instalacji słonecznej i przy określonym ustawieniu powierzchni kolektora (-ów).
W rozdziale 2 omówiono kolektory słoneczne jako podstawowe elementy instalacji słonecznych. Przedstawiono dane techniczne, wymagania materiałowe, charakterystyki różnych typów kolektorów słonecznych. Mogą one służyć jako dane wyjściowe do projektowania instalacji słonecznych. Będą też bardzo pomocne dla klientów kupujących gotowe kolektory, zwłaszcza do weryfikacji informacji zawartych w ofertach handlowych. W rozdziale tym umieszczono także opisy przykładowych projektów prostych kolektorów słonecznych, szczególnie - zdaniem autorów - odpowiednich do samodzielnego wykonania.

W rozdziale 3 omówiono atrakcyjne obszary wykorzystania wodnych kolektorów słonecznych, w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach publicznego użytkowania, hotelach, campingach oraz w basenach, drobnym przemyśle, przetwórstwie rolno-spożywczym, a także przedstawiono rolę, jaką mogą spełnić aktywne systemy słoneczne w ogrzewaniu budynków niskoenergetycznych i pasywnych.

W rozdziale 4 przedstawiono praktyczne aspekty budowy i montażu oraz użytkowania instalacji z kolektorami słonecznymi, służącymi do podgrzewania wody, w szczególności indywidualnych instalacji c.w.u. Oprócz integracji kolektorów słonecznych z systemami grzewczymi i budynkami, z uwzględnieniem systemów typu kombi, szczególną uwagę zwrócono na kwestię magazynowania ciepła oraz na specyfikę instalacji wielkowymiarowych.

W rozdziale 5 omówiono podstawy budowy i wykorzystania powietrznych kolektorów słonecznych wraz z możliwością ich budowy metodą gospodarczą.

W rozdziale 6 omówiono praktyczne zasady, jakimi trzeba się kierować przy zakupie kolektorów słonecznych oraz podstawowe przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa budowy i eksploatacji kolektorów słonecznych. W celu lepszego poruszania się po rynku urządzeń, producentów i dostawców dość szczegółowo omówiono sytuacje na rynku kolektorów słonecznych.

Rozdział 7 poświęcony jest certyfikacji kolektorów słonecznych i daje podstawę do porównań jakościowych wyrobów.

Rozdział 8 dotyczy efektywności ekonomicznej kolektorów słonecznych. Przedstawiono uniwersalną i porównawczą metodę oceny ekonomicznej instalacji, trendy i prognozy cenowe na nośników energii i sposoby ich uwzględnienia w rachunku ekonomicznym, a w rozdziale 9 podano praktyczne informacje o zasadach dofinansowania zakupu kolektorów słonecznych.

Rozdział 10 zawiera 7 przykładów zrealizowanych instalacji słonecznych z wykorzystaniem różnych typów kolektorów słonecznych o różnej wielkości i przeznaczeniu, które mogą służyć jako punkty odniesienia do planowania nowych inwestycji. Opisy w części monitorowanych instalacji, wybrane spośród nadesłanych przez instalatorów w odpowiedzi na ankietę autorów książki, pozwalają na odniesienie zasad projektowania (np. proporcje wielkości komponentów instalacji) omówionych w książce, do rzeczywistych warunków realizacji inwestycji.

Data dodania produktu: 19 listopad 2010.