Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
drewno nr 173  prace naukowe, doniesienia, komunikaty
drewno nr 173 prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Innowacyjność przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce, chemiczna modyfikacja jako sposób nietoksycznej ochrony drewna

 

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: drewno nr 173 prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 145
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISSN 1644-3985
Wydawnictwo: Instytut Technologii Drewna
 
  • Opis
  • Spis treści
 

DREWNO NR 173 PRACE NAUKOWE, DONIESIENIA, KOMUNIKATY
WOOD RESEARCH PAPERS, REPORTS, ANNOUNCEMENTS

 

DREWNO - jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika "Prace Instytutu Technologii Drewna", ukazującego się od 1954 roku. W czasopiśmie publikowane są opracowania dotyczące wszystkich zagadnień związanych z drzewnictwem (biologia, chemia, fizyka, technologia, ekonomika). Informacja o opublikowanych materiałach jest dostępna w bazie danych DREWINF, w sieci Internet http://www.itd.poznan.pl

 

DREWNO - prace naukowe, doniesienia, komunikaty jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym, od 2003 roku jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika Prace Instytutu Technologii Drewna (Archiwum), ukazującego się od 1954 do 2001 roku.

 

DREWNO różni się jednak tym, że decydujący wpływ na jego formułę ma rada programowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki z kraju i zagranicy. Ponadto, jego łamy dostępne są dla autorów spoza Instytutu, w tym również dla autorów zagranicznych.

PRACE NAUKOWE

Ewa RATAJCZAK, Aleksandra SZOSTAK, Gabriela BIDZIŃSKA:
Innowacyjność przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce

Przedstawiono wyniki pierwszych w Polsce kompleksowych badań innowacyjności przemysłu drzewnego i meblarskiego. Badaniami (typu desk reseach i ankietowymi) objęto główne branże, analizując podstawy teoretyczne i uwarunkowania procesu innowacyjności, cele działalności innowacyjnej i źródła informacji o innowacjach oraz intensywność, efekty i ważniejsze bariery innowacyjności w tych przemysłach.

Jarosław BANECKI:
Wpływ modyfikatora akrylowego żywicy mocznikowej na właściwości oklein sztucznych na nośniku papierowym

W artykule przedstawiono wyniki wybranych wariantów badań przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Celem jej było zbadanie wpływu modyfikacji impregnacyjnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej za pomocą żywic akrylowych, zawierających w łańcuchu bocznym takie grupy funkcyjne jak: grupa karboksylowa, grupa amidowa, grupa estrowa i grupa cyjanowa na właściwości płynnych i utwardzonych mieszanin impregnacyjnych oraz wytworzonych z ich użyciem sztucznych oklein na nośniku papierowym.

Iwona FRĄCKOWIAK:
Wpływ zmian zachodzących podczas składowania trocin sosnowych na właściwości płyt wytwarzanych z ich zastosowaniem

W artykule przedstawiono skład frakcyjny i pojemność buforową sosnowych trocin tartacznych świeżych (przed składowaniem) oraz składowanych przez pół roku w warunkach przemysłowych. Omówiono wpływ czasu i położenia trocin w hałdach na te właściwości. Wytwarzano trzywarstwowe płyty z trocin składowanych w różnym czasie. Parametry i warunki wytwarzania płyt oraz surowce chemiczne, zgodne z aktualnie stosowanymi w produkcji płyt wiórowych, były czynnikami stałymi. Zbadano wytrzymałość płyt na zginanie statyczne i rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn, spęcznienie płyt po moczeniu w wodzie oraz zawartość formaldehydu. Wyniki badań wykazały, że powyższe właściwości płyt są zdeterminowane kwasową pojemnością buforową trocin, której wartość jest ściśle związana  z warunkami ich składowania. Od warunków tego procesu zależy, w dużej mierze poziom i stabilność właściwości płyt oraz pośrednio efektywność produkcji.

Vadim GRIGORIEVICH ULASOVEC:
Ocena dokładności metod pomiaru średniej szerokości desek nieobrzynanych (ang.)

Obecne normy europejskie dotyczące obliczania miąższości desek nieobrzynanych zalecają określenie dwóch stron  deski, mierzonych w środku jej długości. W niniejszym artykule wykazano, że stosowanie tej metody prowadzi do niedoszacowania rzeczywistej miąższości desek, tym większego, im większa jest ich grubość. Zaproponowano metodę określania średniej szerokości desek nieobrzynanych uwzględniającą takie czynniki jak: średnia wartość średnicy kłody, kształt kłody, odległość od środka czoła odziomkowego do środka przekroju deski, grubość deski. Określono współczynniki pozwalające na skorygowanie wyników obliczeń miąższości desek nieobrzynanych.

DONIESIENIA

Roger M. ROWELL:
Chemiczna modyfikacja jako sposób nietoksycznej ochrony drewna (ang.)

Reakcja drewna z bezwodnikami, izocyjanianami i epoksydami zmniejsza wilgotność ściany komórkowej i zwiększa odporność modyfikowanego drewna na atak grzybów. W miarę wzrostu ilości związanych chemikaliów, maleje wilgotność równoważna ściany komórkowej i zwiększa się jej odporność na atak grzybów rozkładu białego i brunatnego.. Pomiędzy obniżaniem się wilgotności ściany komórkowej i odporności na atak grzybów istnieje bezpośrednia zależność. Wydaje się, że mechanizm efektywnego oddziaływania modyfikacji chemicznej, wyrażającej się w przeciwdziałaniu rozkładowi biologicznemu polega na redukcji wilgotności zmodyfikowanego drewna.

Przemysław GACA, Aleksandra DZIEWANOWSKA-PUDLISZAK:
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z wybranych gatunków drewna i innych materiałów stosowanych w produkcji mebli

Zbadano emisję lotnych związków organicznych z płyty wiórowej, sklejki, folii finish, lakierowanych elementów meblowych z litego drewna i kleju polioctanowinylowego (PVA). Analizy lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu pod względem jakościowym i ilościowym dokonano za pomocą techniki TD-GC/MS. Zaobserwowano bardzo wysoką emisję VOC z okleinowanej płyty wiórowej. Stwierdzono także  wysoką emisję z surowego drewna sosnowego i lakierowanej próbki drewna sosnowego (łóżeczko dziecięce), w której wykryto związki pochodzenia aromatycznego. Sklejka, klej PVA i folia finish wykazały małą emisję VOC, w granicach wymagań stawianych przez IKEA. Zaobserwowano znaczące różnice jakościowe i ilościowe pomiędzy próbkami niewykończonymi, a wykończonymi.

KOMUNIKATY

Władysław STRYKOWSKI:
Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego

Celem Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego jest ścisła współpraca z Europejską Platformą Technologiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora, wdrażania nowoczesnych technologii, racjonalnego wykorzystania bazy surowcowej, pobudzania innowacyjności, badań naukowych, a także rozwoju naukowo-technicznego.

Ewa RATAJCZAK:
InnovaWood – europejska sieć naukowa w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa

Tworzenie sieci naukowych to tendencja i konieczność w nowoczesnej gospodarce, wymagającej wysokiej innowacyjności i konkurencyjności. InnovaWood skupia po-nad 80 europejskich jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych z zakresu drzewnictwa i leśnictwa, mając za główny cel konsolidowanie wysiłków badawczych oraz wymianę doświadczeń.

Jarosław BANECKI:
IV Międzynarodowy Kongres na temat powłok na drewnie „Woodcoatings” – Haga’2004

Tematyka kongresu obejmowała zagadnienia nowych metod modyfikacji drewna, rozwoju metod badania użytkowych cech powłok na drewnie, technologii wytwarzania powłok oraz innowacyjnych wyrobów malarskich o niskiej emisji lotnych substancji organicznych.

Data dodania produktu: 28 marzec 2007.