Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
drewno nr 172  prace naukowe, doniesienia, komunikaty
drewno nr 172 prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Odporności powierzchni mebli na zarysowanie, rynek przemysłowych odpadów drzewnych w Polsce, Dni meblarstwa w Dreźnie

 

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: drewno nr 172 prace naukowe, doniesienia, komunikaty
Rok wydania: 2004
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 145
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISSN 1644-3985
Wydawnictwo: Instytut Technologii Drewna
 
  • Opis
  • Spis treści
 

DREWNO NR 172 PRACE NAUKOWE, DONIESIENIA, KOMUNIKATY
WOOD RESEARCH PAPERS, REPORTS, ANNOUNCEMENTS

 

DREWNO - jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika "Prace Instytutu Technologii Drewna", ukazującego się od 1954 roku. W czasopiśmie publikowane są opracowania dotyczące wszystkich zagadnień związanych z drzewnictwem (biologia, chemia, fizyka, technologia, ekonomika). Informacja o opublikowanych materiałach jest dostępna w bazie danych DREWINF, w sieci Internet http://www.itd.poznan.pl

 

DREWNO - prace naukowe, doniesienia, komunikaty jest czasopismem wydawanym w cyklu półrocznym, od 2003 roku jako kontynuacja recenzowanego kwartalnika Prace Instytutu Technologii Drewna (Archiwum), ukazującego się od 1954 do 2001 roku.

 

DREWNO różni się jednak tym, że decydujący wpływ na jego formułę ma rada programowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele nauki z kraju i zagranicy. Ponadto, jego łamy dostępne są dla autorów spoza Instytutu, w tym również dla autorów zagranicznych.

PRACE NAUKOWE

Zofia KRZOSKA-ADAMCZAK, Magdalena NOWACZYK:
Badania metodyczne odporności powierzchni mebli na zarysowanie - odtwarzalność i powtarzalność metody badań - Część 2 (ang.)

Celem badań, prezentowanych w drugiej części publikacji, było przeprowadzenie walidacji metody przez wykazanie jej powtarzalności oraz odtwarzalności wyników oceny odporności powierzchni na zarysowanie, uzyskiwanych zarówno w jednym laboratorium jak i w badaniach międzylaboratoryjnych (RRT). Na podstawie badań metodycznych, opisanych w pierwszej części artykułu, wybrano optymalne parametry metody, tj.: ślad zarysowania (szerokość W ≥ 0,30 mm), geometrię ostrza (R=0,30 mm, kąt 60°), sposób oceny uszkodzeń ( pomiar szerokości rysy) oraz posuw ostrza (prostoliniowy).  Wstępne sprawdzenie powtarzalności metody wykonano w ITD na 3 rodzajach wybranych elementów meblowych - płytach wiórowych oklejonych okleiną naturalną wykończoną lakierami transparentnymi. Kolejny etap badań polegał na sprawdzeniu powtarzalności i odtwarzalności metody na większym zbiorze różnych materiałów meblowych. Badania prowadzono na specjalnie przygotowanych próbkach, obejmujących takie materiały jak elementy meblowe uszlachetnione lakierami transparentnymi oraz inne materiały meblowe - płyty drewnopochodne oklejone okleiną sztuczną na nośniku papierowym, folią termoplastyczną, płyty wiórowe laminowane, twarde płyty pilśniowe oraz MDF wykończone emaliami. W badaniach uczestniczyło 5 europejskich instytutów a mianowicie ihd (Niemcy), CTBA (Francja), CATAS (Włochy), AIDIMA (Hiszpania) oraz ITD (Polska), do których rozesłano takie same materiały badawcze oraz ostrza do rysowania. Wyniki badań sprawdzających nową metodę losowo porównywano z wynikami uzyskiwanymi znaną dotychczas metodą badań (metoda 2) według EN-438-2:1997 oraz jej modyfikacją według prEN 438-2:2002. Metoda ta jest przeznaczona do oceny odporności na zarysowanie powierzchni laminatów wysokociśnieniowych HPL. Badania prowadzono w dwóch etapach (RRT-1 i RRT-2). Pierwszy etap obejmował elementy meblowe uszlachetnione lakierami transparentnymi a w drugim sprawdzano przydatność metody do innych materiałów meblowych. Założono, że zarówno powtarzalność (w ramach jednego laboratorium) jak i odtwarzalność metody jest dobra wówczas, gdy wyniki badań nie różnią się między sobą więcej niż o dwie jednostki wzrostu obciążenia ostrza. Na podstawie wyników badań stwierdzono bardzo dużą powtarzalność metody w ramach jednego laboratorium zarówno w pierwszej (nowa norma - liniowy ruch ostrza) jak i w drugiej (EN 438-2:1997 - obwodowy ruch ostrza) metodzie badania i wynosiła ona 73-100%. Wyniki badań wskazują, że na odtwarzalność metody może wpływać zarówno stosowane urządzenie do wykonywania rys na powierzchni (metoda 1-FUNFACE) jak i sposób interpretacji śladu zarysowania (metoda 2 - EN 438-2:1997). Użycie takich samych modeli aparatów w metodzie liniowej (FUNFACE) generowało odtwarzalność metody badań na poziomie 64-100% oraz 25% w przypadku metody obwodowej (EN-438-2:1997). Zastosowanie różnych aparatów do tych badań dawało znacznie niższą odtwarzalność wyników uzyskanych metodą liniową. Analiza wyników badań międzylaboratoryjnych (RRT-1 RRT-2) była podstawą modyfikacji metody z liniowym posuwem ostrza. Uzyskano po niej znaczną poprawę odtwarzalności wyników z 33 i 18% na 56 i 64%, nawet w przypadku stosowania różnych modeli przyrządu. Wzrost odtwarzalności wyników badań stwierdzono także w przypadku nowej wersji metody EN 438-2 z obwodowym posuwem ostrza, mającej obecnie status projektu pr EN438-2:2002. Biorąc pod uwagę przydatność obu omawianych metod można stwierdzić, że opracowany sposób badania z liniowym posuwem ostrza lepiej różnicuje powierzchnie meblowe pod względem ich odporności na zarysowanie niż z obwodowym. Stosując metodę prEN 438-2:2002, odporność elementów meblowych uszlachetnionych lakierami transparentnymi, emaliami, folią sztuczną na nośniku papierowym oraz folią PCV, w pięciostopniowej skali ocen mieści się na poziomie 2 i 3 stopnia, którym odpowiadają obciążenia ostrza równe 2 i 4 N. Zastosowanie metody badań opracowanej w ramach projektu FUNFACE, daje wyniki odporności na zarysowanie wyżej wymienionych materiałów, w przedziale od 2 do 14 N. Podsumowując można stwierdzić, że nowo opracowana metoda charakteryzuje się dobrą powtarzalnością oraz odtwarzalnością wyników badań, a także bardzo dobrą możliwością różnicowania jakości powierzchni mebli w zakresie ich odporności na zarysowanie.

Jadwiga ZABIELSKA-MATEJUK:
Badania aktywności biologicznej nowych czwartorzędowych soli amoniowych metodą pożywkową i przyspieszoną metodą klockową

Określono aktywność biologiczną grupy nowych czwartorzędowych soli amoniowych z użyciem screningowych metod badawczych. Zastosowano statystyczną metodę oceny toksyczności kationowych surfaktantów o zróżnicowanych strukturach. Wyznaczone matematycznie w metodzie pożywkowej dawki efektywne ED pozwoliły zróżnicować poziomy toksycznego oddziaływania badanych związków na mikroorganizmy. Uzyskane wyniki progów toksyczności w metodach screningowych wykorzystano w optymalizacji struktury oraz ustaleniu zależności: struktura - właściwości biologiczne-właściwości powierzchniowe kationowych surfaktantów. Wyniki badań uzyskane w metodzie pożywkowej skorelowano z wyznaczonymi
w przyspieszonej metodzie klockowej.

Mariusz JÓŹWIAK, Stanisław PROSZYK, Witold JABŁOŃSKI:
Badania nad zwiększeniem reaktywności klejowych żywic fenolowo-formaldehydowych stosowanych w produkcji sklejki wodoodpornej

Przedstawiono wyniki badań dotyczące zwiększenia reaktywności mas klejowych z żywic PF przy użyciu octanu etylu lub odpadów garbarskich. Wyznaczono parametry kinetyczne (stała szybkości oraz rzędowość reakcji) procesu żelowania żywic z udziałem podanych modyfikatorów. Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że uwzględnione w pracy substancje podwyższają reaktywność polikondensatów.

Anna BARSZCZ:
Wpływ wybranych czynników zewnętrznych na występowanie zgnilizny w drewnie świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst.) w drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Na przykładzie świerka pospolitego wykazano, że podłoże geologiczne, wysokość nad poziomem morza i charakter gospodarki leśnej wpływają na częstotliwość występowania drzew ze zgnilizną wewnętrzną. Ponadto udowodniono związki między martwicą i zgnilizną zewnętrzną. Na podstawie otrzymanych wyników można wskazać na badanym terenie rejony o dobrej lub słabej jakości surowca świerkowego. Zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości występowania szczególnie martwicy i zgnilizny zewnętrznej, a tym samym do poprawy jakości surowca.

Aleksandra SZOSTAK, Ewa RATAJCZAK, Gabriela BIDZIŃSKA, Anna GAŁECKA:
Rynek przemysłowych odpadów drzewnych w Polsce

W artykule przedstawiono wyniki badań rynku drzewnych odpadów przemysłowych w Polsce. Z powodu braku odpowiednich rozwiązań badawczych wypracowano własne podejście metodyczne i zastosowano odpowiednie narzędzia badawcze. Efektem prac jest obszerny materiał informacyjny ujmujący w sposób kompleksowy rynek drzewnych odpadów przemysłowych (zarówno jego stronę podażową, jak i popytową).

Maciej SYDOR:
Nośność trzpieni meblowych złączy mimośrodowych obciążanych siłą nieosiową

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów oraz ich analizę dla siły wyrywającej trzpienie złączy mimośrodowych osadzonych w płytach drewnopochodnych. W wyniku eksperymentu otrzymano ścieżki równowagi statycznej siły w funkcji przemieszczenia dla różnych kątów odchylenia jej wektora od geometrycznej osi symetrii trzpienia. Badania wykonano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej wyposażonej w specjalne oprzyrządowanie. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono istnienie maksimum nośności trzpieni w zakresie 50-100 mrad (2,9-5,7°).

Rafał MOSTOWSKI, Bogdan BRANOWSKI:
Analiza strukturalna MES meblowego połączenia kątowego

Artykuł prezentuje analizę kontaktową MES meblowego połączenia kątowego. Zbudowano model skończenie - elementowy połączenia. Dokonano analizy rozkładów naprężeń w elementach połączenia. Zweryfikowano niektóre założenia dotyczące budowy analitycznych modeli obliczeniowych. Zaproponowano kierunki dalszych badań teoretycznych i doświadczalnych o potencjalnie istotnym znaczeniu w procesie projektowania mebli.

DONIESIENIA

František KAČIK, Danica KAČIKOVÁ, Tatiana BUBENÍKOVÁ, Veronika VEL"KOVÁ:
Wyznaczanie grup metoksylowych w materiałach lignocelulozowych (ang.)

Tematem pracy jest oznaczanie grup metoksylowych w materiałach lignocelulozowych. Znajomość zawartości metoksylu w materiałach lignocelulozowych, szczególnie w ligninie, jest przydatna w oznaczaniu czystości próbki i jej charakterystyce. Najpowszechniej używana jest metoda Vieböcka i Schwappacha. Drugi sposób oznaczania grup metoksylowych oparty jest na metodzie Mathersa i Pro. Metanol wytworzony podczas tych reakcji może być wykryty kilkoma metodami. W proponowanej modyfikacji tej metody zastosowano następującą procedurę: dwuoksan ligniny (20 mg) lub drewno (80 mg) było ogrzewane ze stężonym kwasem siarkowym (98%, 5ml) pod chłodnicą zwrotną przez 10 min. Mieszanina reakcyjna została następnie ochłodzona i dodano do niej wodę (35 ml). Metanol powstały w wyniku reakcji został oddestylowany i oznaczony ilościowo przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Zastosowano następujące warunki chromatograficzne: faza stacjonarna - Chromosorb 102, wymiary kolumny - 120´0.2 cm I.D., detektor - FID, temperatura iniektora - 190°C, temperatura detektora - 190°C.
Metoda została sprawdzona przy użyciu aldehydu syringowego, waniliny, kwasu syringowego i kwasu wanilinowego z dobrą powtarzalnością.

Mikulas SIKLIENKA, Grzegorz WIELOCH:
Wpływ wybranych parametrów na wydajność ubytkową procesu szlifowania drewna

W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych poświęconych mierzeniu wpływu wielkości docisku materiału ściernego, czasu szlifowania i ziarnistości papieru ściernego taśmy na wydajność szlifowania. Pomiary zostały wykonane przy szlifowaniu z użyciem taśm ściernych firmy KLINGSPOR (Niemcy) o ziarnistości 40, 80 i 120 i docisku szlifowanego drewna do szlifierki wynoszącym 1,0; 1,5; 1,85 i 2,0 N×cm-2; Natomiast wpływ czasu szlifowania na wydajność procesu zbadano szlifując drewno papierem o ziarnistości 80 przy docisku 1,0 i 1,85 N×cm-2 w czasie 480 minut. Przy mierzeniu wydajności szlifowania jako parametr charakteryzujący materiał ścierny wykorzystano względną wartość objętości zeszlifowanego drewna w czasie 1 minuty szlifowania.

KOMUNIKATY

Maria ABRAMOWICZ-WNUK:
Doktorat honorowy Akademii Rolniczej w Poznaniu dla Profesora Ryszarda Babickiego

W czerwcu 2004 roku wręczono dyplom doktora honoris causa prof. dr hab. Ryszardowi Babickiemu. Tytuł został nadany przez Senat Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na wniosek Rady Wydziału Technologii Drewna.

Stanisław DOLNY:
Jubileusz Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

W roku bieżącym minęło 50 lat od utworzenia Wydziału Technologii Drewna w ramach ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Społeczność i władze wydziału postanowili wyraźnie zaakcentować ten fakt nadając obchodom jubileuszowym szczególny charakter. Całości patronował Komitet Honorowy, na czele którego stanął profesor Erwin Wąsowicz - rektor Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Władysław STRYKOWSKI:
80 lat Lasów Państwowych

Przedsiębiorstwo "Polskie Lasy Państwowe" powstało na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1924 roku. Powierzono mu zarządzanie rozproszonym państwowym majątkiem leśnym, stawiając równocześnie przed trudnym wyzwaniem - odbudową, scaleniem i ujednoliceniem zasad administrowania.

Magdalena NOWACZYK:
Dni meblarstwa w Dreźnie

W maju bieżącego roku, po raz piąty w Dreźnie, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona meblom i materiałom wyposażenia wnętrz, skupiająca przedstawicieli nauki i przemysłu. Zaprezentowano na niej 26 referatów w następujących blokach tematycznych: trendy i wzornictwo, technologia produkcji, rozwój materiałów, materiały lekkie, uszlachetnione powierzchnie.

Marcin JAKUBOWSKI, Jarosław SZABAN:
Konferencja podsumowująca projekt "Advantage Hardwood"

Dnia 4 czerwca 2004 roku w Ośrodku  Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska koło Szczecina odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „Advantage Hardwood- upowszechnianie drewna liściastego jako materiału ekologicznego". W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy naukowi, leśnicy, drzewiarze, przedstawiciele samorządów lokalnych, nauczyciele, oraz pracownicy zakładów usług leśnych. Omawiano kolejne etapy realizacji projektu  przez stronę polską i szwedzką oraz zagadnienia związane z promocją drewna liściastego.
 

Data dodania produktu: 28 marzec 2007.
 

Klienci, którzy wybrali ten produkt, kupili również:

meblarstwo w polsce kondycja podstawy sukcesu perspektywy
meblarstwo w polsce kondycja podstawy sukcesu perspektywy