Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
czwartorzędowe sole amoniowe
czwartorzędowe sole amoniowe
Sposoby otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne, zastosowania

 

Autor: Ryszard Zieliński
Tytuł: czwartorzędowe sole amoniowe
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Poznań
Oprawa: miękka
Format: 165x240 mm
Ilość stron: 557
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 83-915-727-5-7
Wydawnictwo: Instytut Technologii Drewna
 
  • Opis
  • Spis treści
 

CZWARTORZĘDOWE SOLE AMONIOWE

 

Już od kilkunastu lat nie maleje zainteresowanie czwartorzędowymi solami amoniowymi. Stwierdzenie to dotyczy głównie związków zawierających długie podstawniki alkilowe, które łączą w sobie właściwości związków powierzchniowo czynnych oraz zazwyczaj wysoką aktywność biologiczną wobec wielu mikroorganizmów. Przemysł chemiczny wykazuje wzrastające zainteresowanie tą grupą związków, zarówno ze względu na ich specyficzne właściwości, jak też niewysoką ceną. W ostatnich latach poszerzył się znacznie obszar stosowania czwartorzędowych soli amoniowych. Znajdują one obecnie zastosowanie zarówno jako środki antyseptyczne i grzybobójcze, jak również jako środki antyelektrostatyczne, antykorozyjne, w syntezach nowych związków chemicznych i innych dziedzinach. Ostatnie lata XX wieku zaowocowały wielką liczbą publikacji w nowej dziedzinie czwartorzędowych soli amoniowych, jaką stanowią ciecze jonowe.

 

Monografia pt. „Czwartorzędowe sole amoniowe" jest pracą zbiorową, która swoim zakresem obejmuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie syntezy, właściwości fizykochemicznych, biologicznych i użytkowych tej grupy związków. Przedstawia ona także wyniki aktualnie prowadzonych badań dotyczących obecnych i potencjalnych obszarów ich praktycznego zastosowania. Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów grupujących różnorodne zagadnienia dotyczące czwartorzędowych soli amoniowych. Poszczególne rozdziały stanowią zbiór tematycznie powiązanych artykułów naukowych opracowanych przez najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się tą dziedziną wiedzy. W rozdziale pierwszym przedstawiono metody syntezy nowych czwartorzędowych soli amoniowych. Rozdział drugi omawia wyniki badań podstawowych właściwości fizykochemicznych tych związków. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań stabilności czwartorzędowych soli amoniowych. Treścią rozdziału czwartego są właściwości biologiczne zarówno nowo otrzymanych związków jak i tych opisanych we wcześniejszych pracach. Rozdział piąty omawia aspekty analityczne czwartorzędowych soli amoniowych. Kolejny rozdział przedstawia nowe możliwości zastosowania soli amoniowych jako katalizatorów przeniesienia fazowego (PTC). Rozdział siódmy stanowi przegląd metod syntezy oraz różnorakich zastosowań cieczy jonowych, głównie w technologii chemicznej. W rozdziale ósmym omówiono aktualny stan badań w zakresie wykorzystania czwartorzędowych soli amoniowych w ochronie drewna. Rozdział kończący niniejszą monografię przedstawia inne potencjalne zastosowania czwartorzędowych soli amoniowych w przemyśle chemicznym, chemii gospodarczej i analityce chemicznej.

Z przedstawionego przeglądu tematyki poszczególnych rozdziałów wynika, że czwartorzędowe sole amoniowe stanowią dzisiaj bardzo ważne substancje składowe wielu wyrobów będąc często tymi związkami, których zastosowanie w procesie technologicznym lub jako składnik aktywny danego wyrobu rynkowego, który określa jego przeznaczenie i stąd często decyduje o jego jakości. W odniesieniu do wyrobów rynkowych związki te są szczególnie odpowiedzialne za właściwości antyelektrostatyczne, powierzchniowe, zwilżające i dezynfekcyjne produktów. Czwartorzędowe sole amoniowe są także stosowane jako substancje wspomagające wiele procesów technologicznych, przyczyniając się do poprawy niektórych parametrów technologicznych prowadzonych procesów jednostkowych. Obecnie trwają intensywne badania zmierzające do otrzymywania kolejnych grup soli amoniowych o nowych, często bardziej złożonych strukturach, charakteryzujących się nowymi, lepszymi właściwościami użytkowymi, a co za tym idzie poszukiwane są także nowe obszary ich praktycznego zastosowania.

Oczekuję, że niniejsza monografia przyczyni się do przybliżenia tematyki aktualnie prowadzonych w Polsce badań naukowych w tej dziedzinie. Mam również nadzieję, że treść tej monografii utwierdzi także czytelników w celowości prowadzenia dalszych intensywnych działań nie tylko w zakresie syntezy nowych czwartorzędowych soli amoniowych, określania ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych, technologicznych oraz ekologicznych, ale również w dziedzinie ich praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki.

 

Data dodania produktu: 26 marzec 2007.