Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
budynki jednorodzinne -projektowanie konstrukcyjne
budynki jednorodzinne -projektowanie konstrukcyjne
realizacja użytkowanie

 

Autor: Stefan Pyrak Hanna Michalak
Tytuł: budynki jednorodzinne -projektowanie konstrukcyjne
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x225 mm
Ilość stron: 320
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: 978-83-213-4766-0
Wydawnictwo: ARKADY
 
  • Opis
  • Spis treści
 

W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją i odbiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych. Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne. Praca będzie pomocna dla studentów wydziałów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów.


Budownictwo jednorodzinne stanowi niezwykle ważną część budownictwa mieszkaniowego. Ocenia się, że w budynkach jednorodzinnych zamieszkuje nieco ponad połowa mieszkańców Polski. Są to w większości budynki wolno stojące, rzadziej bliźniacze bądź w zabudowie szeregowej.


Zgodnie z Prawem budowlanym jako budynek jednorodzinny określa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


Wznoszenie budynku jednorodzinnego jest przedsięwzięciem niełatwym, wymagającym dobrego przygotowania, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zrealizowania na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a następnie użytkowania w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego, w tym utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, co oznacza niedopuszczenie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.


Podejmując decyzję o zamiarze wzniesienia budynku jednorodzinnego, inwestor powinien przemyśleć i określić - najlepiej w porozumieniu z projektantem - swoje oczekiwania w zakresie programu i rozwiązania funkcjonalnego oraz powierzchni użytkowej, liczby kondygnacji, w tym wykonania lub nie podpiwniczenia, a także sposobu usytuowania budynku na działce i doboru materiałów. Powinien być również zorientowany, jakie są realne koszty budowy, i czy ma możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel, a także pamiętać, że wykonanie stanu surowego zamkniętego to około 45-55% kosztu całkowitego.

Trzeba też wiedzieć, że uzyskanie pozwolenia na budowę jest obecnie w Polsce procesem żmudnym i trwającym dość długo.


Inwestor powinien też brać pod uwagę to, że - zgodnie z art. 37.1 Prawa budowlanego - decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


Mając własne przemyślenia i ocenę sytuacji w odniesieniu do spraw wymienionych wyżej, inwestor powinien zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym jest przewidziana budowa budynku jednorodzinnego, oraz dołączyć wymagane dokumenty. Po uzyskaniu tych warunków jest niezbędne opracowanie (przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane) projektu budowlanego i złożenie go (wraz z innymi dokumentami) do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.


W opracowanym projekcie budowlanym są m.in. określane rozwiązania architektoniczne, w tym funkcjonalne, a także materiałowo-konstrukcyjne i instalacyjne budynku, w tym fundamentów, ścian, stropów, dachu, schodów itp. Rozwiązania te powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów techniczno--budowlanych i zasad wiedzy technicznej.


W niniejszej książce podjęto próbę kompleksowego ujęcia problematyki związanej z projektowaniem konstrukcyjnym, realizacją i użytkowaniem budynków jednorodzinnych. Przedstawiono ogólne warunki formalne związane z tą budową oraz określono rodzaje i wartości obciążeń stałych i zmiennych przyjmowanych w projektowaniu. Omówiono różne rozwiązania materiałowe i układy konstrukcyjne budynków oraz podano zasady projektowania i wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych, cieplnych i akustycznych, podłóg i posadzek, okładzin ściennych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Ważną część opracowania stanowi problematyka dotycząca posadowienia budynków jednorodzinnych, konstruowania i wymiarowania ścian nośnych, konstruowania ścian osłonowych i działowych, wyboru rozwiązań oraz projektowania stropów, dachów i stropodachów, a także schodów i pochylni. Integralną częścią pracy są przykłady obliczeń elementów konstrukcji. W książce podano też podstawowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wiadomości związane z użytkowaniem budynków oraz ich adaptacją, przebudową, nadbudową i rozbudową.


W treści podręcznika uwzględniono wymagania norm europejskich dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych, tzw. Eurokodów (EN). Eurokody obejmują 10 zbiorów tematycznych - od EN 1990 do EN 1999. Każdy z nich (z wyjątkiem EN 1990) podzielono na części, których łącznie jest obecnie 58. Te normy, które uzyskały w Polsce status norm krajowych, mają oznaczenia literowe PN-EN oraz cyfrowe, np. PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1 itd.


Trzeba nadmienić, że normy polskie dotyczące projektowania i obliczania konstrukcji mogą być dalej podstawą projektowania i obliczania konstrukcji oraz posadowień (fundamentów), gdyż zostały wymienione w wykazie polskich norm powołanych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1597). W nieodległym czasie normy polskie (PN) mają być jednak w pełni zastąpione normami europejskimi (PN-EN). Trwają również prace nad nowelizacją Prawa budowlanego.


Data dodania produktu: 28 maj 2013.