Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
botanika leśna
botanika leśna
Anatomia, morfologia, morfogeneza, systematyka, ekologia, geografii roślin drzewiastych, fitosocjologia i ochrona przyrody

 

Autor: Jakub Tomanek, Leokadia Witowska-Żuk
Tytuł: botanika leśna
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 170x240 mm
Ilość stron: 612
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-09-01018-0
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
 
  • Opis
  • Spis treści
 

BOTANIKA LEŚNA
Wydanie VII rozszerzone i uaktualnione

Lasy są złożonymi i różnorodnymi układami ekologicznymi, w których dominującą rolę pełnią rośliny drzewiaste. Poznanie różnych elementów ekosystemów leśnych, ich powiązań i funkcjonowania jest niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki zapewniającej lasom trwałość i wypełnianie ich podstawowych funkcji: środowiskotwórczej, społecznej i produkcyjnej. Wielofunkcyjne leśnictwo musi się opierać na bardzo rozległych podstawach naukowych. Jedną z nich jest gruntowna znajomość drzew i krzewów, ich właściwości biologicznych i ekologicznych. Niezbędna jest również znajomość roślinności zielnej występującej w runie leśnym oraz grzybów i porostów, a także mikroorganizmów glebowych, jako ważnych składników ekosystemu, wywierających wpływ na glebę, a pośrednio na roślinność drzewiastą, stanowiącą główny cel praktycznych zabiegów człowieka. Wymienionymi zagadnieniami zajmuje się botanika w różnych swych działach.

Całokształt wiedzy botanicznej, zaczerpnięty z różnych działów nauki o roślinach, zastosowany do potrzeb leśnictwa, stanowi treść botaniki leśnej. W znaczeniu tutaj przyjętym, na botanikę leśną składają się wiadomości z anatomii, morfologii, morfogenezy, systematyki, ekologii i geografii roślin drzewiastych, a także fitosocjologii i ochrony przyrody. Istotną częścią botaniki leśnej jest anatomia rozwojowa drzew, będąca częścią morfogenezy roślin, która opisuje struktury drzew na różnym poziomie ich organizacji, uwzględnia równocześnie proces ich funkcjonalnego różnicowania. W ten sposób botanika leśna zajmuje się problemami biologicznych podstaw produkcji leśnej, a szczególnie produkcji drewna.

W wyniku wielowiekowej antropopresji i zmian zachodzących w środowisku, następuj ą przemiany roślinności naszych lasów, co wiąże się zarówno z ustępowaniem gatunków roślinnych, jak i zadomowianiem się nowych, obcych dla naszej flory. Dlatego tak ważna jest znajomość szaty roślinnej oraz abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących ochrony gatunków, zbiorowisk i procesów ekologicznych w nich zachodzących, jak również prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

Przed botaniką leśną w Polsce, oprócz zadań o charakterze ogólnym, wyłaniają się zadania o znaczeniu regionalnym, wynikające z położenia geograficznego i odrębności fizjograficznych naszego kraju, które nadają swoiste piętno florystyczne lasom polskim. Przede wszystkim należy tu zaliczyć zagadnienie rozmieszczenia drzew i krzewów leśnych na naszych ziemiach; właściwości gatunków rodzimych i obcych, które mogą być u nas uprawiane; zbadanie zmienności naszych drzew i wyróżnienie ras morfologicznych, który to problem, oprócz znaczenia teoretycznego, ma duże znaczenie praktyczne i gospodarcze.

Do zakresu botaniki leśnej należy także ważne zagadnienie aklimatyzacji i naturalizacji niektórych gatunków czy odmian drzew i krzewów leśnych obcego pochodzenia. Niektóre z powyższych zagadnień wchodzą w zakres hodowli lasu lub pokrewnych gałęzi wiedzy o lesie. Nadaje to botanice leśnej szczególne cechy wiążące ją ściśle z praktyką leśną.

Nie wszystkie wymienione wyżej działy botaniki leśnej są w jednakowym stopniu opracowane w niniejszym podręczniku. Niektóre z nich są przedmiotem specjalnych prac publikowanych przez innych autorów. Ich wykaz można znaleźć w załączonym spisie literatury.

Nazwy roślin opisanych w podręczniku przyjęto za: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając. Flowering plants and pteridophytes of Poland - a checklist. 2002, oraz W. Seneta, J. Dolatowski. Dendrologia. 2004.

Data dodania produktu: 10 lipiec 2009.