Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek
badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek
Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek, podstawy badań penetracyjnych, preparaty i wyposażenie do badań

 

Autor: Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora
Tytuł: badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Krosno
Oprawa: miękka
Format: 150x210 mm
Ilość stron: 224
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-89387-50-9
Wydawnictwo: Wydawnictwo KaBe
 
  • Opis
  • Spis treści
 

BADANIA PENETRACYJNE POŁACZEŃ SPAWANYCH, ODLEWÓW I ODKUWEK

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów i sposobów badań penetracyjnych połączeń spawanych.

Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z oceną zgodności elementów łączonych przez spawanie.

Zgodnie z definicjami przedstawionymi w normach europejskich spawanie jest procesem specjalnym. Oznacza to, że wynik procesu nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę oraz badania wyrobu. Istnieje ponadto prawdopodobieństwo, że niedostatki przebiegu procesu spawania mogą się ujawnić dopiero podczas użytkowania wyrobu. Aby, w miarę możliwości, unikać takich sytuacji, zarówno rodzaj, ilość, jak i wielkość niezgodności spawalniczych w wykorzystywanych złączach spawanych powinna być możliwie najmniejsza.

Do wykrywania oraz określania niezgodności spawalniczych stosuje się wiele różnych metod badań nieniszczących. Jedną z metod powszechnie stosowanych w praktyce przemysłowej są badania penetracyjne. Aby uzyskiwane wyniki były wiarygodne, badania penetracyjne muszą podlegać dyscyplinie proceduralnej podczas realizacji. Z tego powodu opracowano poradnik, którego treść powinna ułatwić czytelnikowi przyswojenie informacji z zakresu praktycznej realizacji badań penetracyjnych, natomiast personelowi NDT służyć pomocą przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

Poradnik przeznaczony jest dla czytelników planujących uzyskanie certyfikatu z zakresu badań penetracyjnych złączy spawanych, odlewów i odkuwek, zajmujących się stosowaniem badań w praktyce przemysłowej, pełnieniem nadzoru nad wykonawstwem lub remontami konstrukcji różnego typu, egzaminowaniem spawaczy, uznawaniem technologii wytwarzania oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości o kontroli jakości w spawalnictwie, odlewnictwie i kuźnictwie.

W poradniku omówiono różnicę między pojęciami „niezgodność - wada" w rozumieniu normy międzynarodowej, scharakteryzowano wyroby przemysłowe w postaci złączy spawanych, odlewów i odkuwek, podano fizyczne podstawy badań penetracyjnych, omówiono preparaty stosowane do badań, określono zasady realizacji badań penetracyjnych według obowiązujących norm oraz zasady oceny jakości wyrobów. W odrębnych rozdziałach scharakteryzowano wyposażenie współcześnie wykorzystywane w badaniach penetracyjnych oraz podstawy organizacji tych badań ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji badania penetracyjnego, natomiast podany wykaz norm związanych i wykorzystanych oraz literatury, ułatwia czytelnikowi dostęp do materiałów źródłowych.

W postaci odrębnego rozdziału opracowano zestaw pytań umożliwiający sprawdzenie nabytej wiedzy, przy czym utrzymano podział wiedzy na zakres wiedzy obowiązujący dla pierwszego i drugiego stopnia kwalifikacji według normy PN-EN 473.

W obowiązujących w kraju normach dotyczących jakości zdefiniowano, między innymi, pojęcie niezgodności i wady. Zgodnie z tymi normami:

• niezgodność - to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe;

uwaga 1: „przyjęte zwyczajowo " oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, że rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte:

- organizacja - to grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań;

- klient - to organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób (wynik zbioru działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia w wyjścia);

- strona zainteresowana - to osoba lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji;

uwaga 2: można zastosować kwalifikator do wskazania specyficznego rodzaju wymagania (np. wymaganie dotyczące wyrobu);

uwaga 3: wymaganie wyspecyfikowane jest jednym z wymagań ustalonych (np. w dokumencie);

uwaga 4: wymagania mogą być stawiane przez różne strony zainteresowane;

• wada - to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe, odnoszącego się do zamierzonego lub wyspecjalizowanego użytkowania.

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami „niezgodność" - „wada" jest istotne, ponieważ posiada konotacje prawne, w szczególności te, które są związane z zagadnieniami odpowiedzialności za wyrób. W rezultacie zaleca się stosowanie terminu „wada" z największą ostrożnością.

W niniejszym opracowaniu przyjęto do stosowania określenie „niezgodność" (np. spawalnicza). W niektórych sytuacjach, dla podkreślenia specyfiki badań penetracyjnych, użyto określeń: „nieciągłość" lub „wskazanie".

Data dodania produktu: 27 kwiecie 2010.