Szukany produkt
 
Wydawnictwo 

Kategorie

 
 

Informacje

 
 
atlas owadów uszkadzających drzewa leśne 1 poradnik leśnika
atlas owadów uszkadzających drzewa leśne 1 poradnik leśnika
Kompletna wiedza o szkodnikach drzew leśnych w dwóch tomach, tom 1

 

Autor: Andrzej Kolk, Jerzy R. Starzyk
Tytuł: atlas owadów uszkadzających drzewa leśne 1 poradnik leśnika
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 165x230 mm
Ilość stron: 253
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-7073-858-7
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO
 
  • Opis
  • Spis treści
 

ATLAS OWADÓW USZKADZAJĄCYCH DRZEWA LEŚNE 1 PORADNIK LEŚNIKA

Fachowa publikacja przeznaczona dla leśników i pracowników terenowej służby ochrony lasu, umożliwiająca prawidłowe oznaczenie najważniejszych szkodliwych owadów leśnych na podstawie różnych postaci rozwojowych szkodników i obrazów ich żerowania. 
 
W atlasie, obok plansz i licznych fotografii umożliwiających łatwą identyfikację szkodliwych owadów, zamieszczono zwięzłe informacje dotyczące występowania, roślin żywicielskich, morfologii, biologii, charakterystyki wyrządzanych szkód, a także metod profilaktyki i zwalczania szkodników leśnych.

W opracowaniu tym przedstawiono 195 owadów roślinożernych występujących w naszych lasach. Opisy szkodników uszeregowano na podstawie wieku atakowanych drzewostanów, gatunku drzewa i miejsca żerowania, wyróżniając szkodniki występujące w szkółkach, uprawach i młodnikach; szkodniki w starszych drzewostanach iglastych i szkodniki w starszych drzewostanach liściastych.

Profesjonalny atlas entomologiczny dla leśników, pracowników terenowej służby ochrony lasu, studentów wydziałów leśnych i uczniów techników leśnych, opracowany przez polskich naukowców.

Niezbędna pomoc fachowa do oznaczania najważniejszych szkodliwych owadów na podstawie różnych postaci rozwojowych i obrazów ich żerowania.

Rysunki ukazujące szczegóły budowy anatomicznej i liczne, doskonałe merytorycznie fotografie umożliwiają łatwą i pewną identyfikację 195 owadów uszkadzających drzewa leśne.

Wyczerpujące informacje o występowaniu, morfologii i biologii owadów, ich roślinach żywicielskich, charakterystyce wyrządzanych szkód, metodach profilaktyki i zwalczania szkodników.

Kompletna wiedza o szkodnikach drzew leśnych w dwóch tomach!

W ostatnich kilku latach nastąpił wyraźny spadek odporności biologicznej drzewostanów rosnących w wielu rejonach Polski. Stało się tak przede wszystkim na skutek długotrwałych okresów suszy i wysokiej temperatury w sezonie wegetacyjnym oraz nadal utrzymującego się wysokiego poziomu przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Niekorzystny stan zdrowotny i sanitarny naszych lasów jest wynikiem działania różnych szkodliwych czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych.

Wśród czynników biotycznych istotną rolę w osłabianiu oraz zamieraniu drzew i drzewostanów odgrywają owady roślinożerne (fitofagiczne), przede wszystkim ze względu na dużą liczbę gatunków, wśród których wiele wykazuje tendencję do wzmożonego, a niekiedy nawet masowego (gradacyjnego) występowania. Zagrożenie naszych lasów ze strony fitofagów ciągle wzrasta, gradacje stają się coraz częstsze, przy czym obok gatunków, których masowe pojawianie się obserwowane jest od wielu lat, występują również coraz liczniej szkodniki mało poznane i nie wyrządzające dotychczas większych szkód. Z tego też względu umiejętność prawidłowego ich rozpoznawania, zarówno na podstawie różnych postaci i stadiów rozwojowych, jak i powodowanych przez nie uszkodzeń, jest bardzo ważna w ochronie lasu. Właściwa identyfikacja szkodników pozwala bowiem bezbłędnie określić czas ich pojawiania się, podjąć środki zapobiegające ich nadmiernemu rozrodowi oraz ograniczyć wielkość wyrządzanych szkód. Zastosowanie odpowiednich metod profilaktyki i zwalczania szkodników często umożliwia utrzymanie przy życiu wiele drzewostanów, a także pozwala na uniknięcie lub ograniczenie obniżenia wartości cennego surowca drzewnego.

Do tej pory dla pracowników terenowych administracji leśnej opublikowano niewiele fachowych opracowań, które umożliwiają poprawne oznaczenie najważniejszych szkodliwych owadów leśnych bez posługiwania się specjalistycznymi kluczami, a tylko na podstawie różnych postaci rozwojowych szkodników i obrazów ich żerowania. Z tego też względu, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby praktyki leśnej, autorzy podjęli się opracowania atlasu, w którym obok barwnych fotografii, plansz i ilustracji oraz schematycznych rysunków zamieszczono również zwięzłe informacje dotyczące występowania, roślin żywicielskich, morfologii, biologii, charakterystyki wyrządzanych szkód, a także metod profilaktyki i zwalczania najczęściej spotykanych szkodników leśnych. Oryginalne fotografie wykonano głównie w naturalnym środowisku występowania szkodników, natomiast tylko nieliczne w oparciu o zbiory naukowe i dydaktyczne przechowywane w kolekcjach Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie oraz Katedry Entomologii Leśnej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie i Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie. Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania uwzględniono w nim 195 gatunków owadów fitofagicznych, których wyboru dokonano głównie na podstawie „Instrukcji ochrony lasu" (1988), „Ocen występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych oraz prognoz ich pojawu" z kilkunastu ostatnich lat, a także własnych doświadczeń badawczych.

Na początku atlasu zamieszczono objaśnienia fachowych i naukowych terminów oraz określeń używanych w tekście, a następnie przegląd gatunków w układzie systematycznym. Przy uszeregowaniu plansz z poszczególnymi gatunkami owadów uwzględniono wiek atakowanych drzewostanów, gatunek drzewa i miejsce żerowania, wyróżniając następujące grupy: szkodniki występujące w szkółkach, uprawach i młodnikach; szkodniki w starszych drzewostanach iglastych (foliofagi, szkodniki wysysające soki, szkodniki wtórne, szkodniki szyszek i nasion) oraz szkodniki w starszych drzewostanach liściastych (foliofagi, szkodniki powodujące wyrosła, szkodniki wtórne, szkodniki owoców i nasion). Ponadto w tabeli zestawiono wszystkie dotychczas znane rośliny żywicielskie imagines i larw gatunków uwzględnionych w atlasie. Przy omawianiu poszczególnych szkodników obok nazw gatunkowych powszechnie przyjętych i stosowanych zgodnie z zasadami „Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej" podano również ich synonimy, spotykane w różnych opracowaniach podręcznikowych. Przy niektórych gatunkach zamieszczono sylwetki głównych drzew żywicielskich, z zaznaczeniem pionowego zakresu występowania szkodników. Na końcu tekstu przy każdym gatunku zamieszczono inicjały autorów (A. K. - A. Kolk lub J. R. S. - J. R. Starzyk).

„Atlas owadów uszkadzających drzewa leśne" jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników terenowej służby ochrony lasu i kwarantanny roślin jako pomoc przy wykrywaniu, identyfikowaniu, prognozowaniu i terminowym zwalczaniu szkodników. Może on również być wykorzystywany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wydziałach leśnych i przyrodniczych szkół wyższych, a także w technikach leśnych. Ponadto może służyć pomocą pracownikom zieleni miejskiej oraz osobom zainteresowanym ochroną różnego typu zadrzewień.

Data dodania produktu: 22 kwiecie 2010.